JOHANNITERHJÄLPENS STYRELSE

Carl Reuterskiöld jr
Ordförande

Civilekonom och VD på Qbtech AB, ett medicintekniskt bolag inriktat på ADHD.

"Vill arbeta för Johanniterhjälpen då jag drivs av att bygga nya     lösningar och möjligheter som hjälper människor med deras hälsa i vardagen."

carl.reuterskiold@johanniterhjalpen.se

Pontus Hedberg
Ledamot

Språkintresserad fyrabarnspappa och reservofficer. Arbetar som civilingenjör inom molekylär bioteknik och kom i kontakt med Johanniterhjälpen under en flerårig stationering i Wien.

Fortsatte som volontär vid Ersta Diakoni och har sedan bl.a. tagit initiativ till att starta Johanniterhjälpens Alzheimer Café i Uppsala.

pontus.hedberg@johanniterhjalpen.se


Göran Tersmeden
Ledamot

Civilekonom och marknadschef på Råd & Rön.
"Att ha förmåga och beredskap att rycka in och hjälpa en annan människa i nöd är för mig närmast en självbevarelsedrift. Därför är det självklart att engagera mig i Johanniterhjälpen och dess hjärtstartarverksamhet."

Pernilla Faanes
Ledamot

Mer information kommer inom kort.

Philip Flach
Ledamot

Johanniterhjälpens kommunikationsansvarig och HLR-instruktör med ett brinnande engagemang att hjärtsäkra Sverige.
”Johanniterhjälpen och vi HLR:are är för plötsligt hjärtsjuka vad droppet är för en undernärd. Vi räddar liv och gör skillnad på riktigt”

Richard Kuylenstierna
Vice ordförande

Läkare och tidigare klinikchef på Karolinska Universitets-sjukhuset. "Ideellt arbete vare sig det riktar sig mot äldre, barn, sjuka eller allmänt behövande är en av de viktigaste drivkrafterna i ett välfungerande samhälle. Johanniterhjälpen är en organisation som har alla förutsättningar att kunna verka i denna anda och göra skillnad". 

richard.kuylenstierna@johanniterhjalpen.se

JoakimPauli
Suppleant

Ordförande för JHJ väst. Teknisk specialist inom fordonsdiagnostik på Volvo Lastvagnar. 

Utbildade sig till sms-livräddare 2019, "vill inte hamna i en situation där ingen hjälper", vill kunna hjälpa till om olyckan är framme. Skall utbilda sig till instruktör i hjärt-lungräddning för att kunna sprida kunskap i region väst.

Gustaf Reuterskiöld
Ledamot

Advokat och delägare i Advokatfima DLA Piper Sweden.
"Vill genom mitt engagemang i Johanniterhjälpen bidra till ett lite bättre samhälle där man tar ansvar för sina medmänniskor och Johanniterhjälpen gör detta på ett konkret sätt med bl.a. hjärtstartarverksamheten".

Jacob Mannerstråle
Suppleant

Ordförande för JHJ syd. Mer information kommer inom kort.

VAL AV STYRELSE

Styrelsen utses av årsmötet och ska bestå av 5 -7 ledamöter med 2 suppleanter. Årsstämman utser bland styrelsens medlemmar ordförande och vice ordförande och styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare, kommunikationsansvarig eller annan funktion som styrelsen bedömer lämplig.
 
Styrelsen väljs normalt för en period om tre år, på så sätt att en tredjedel av styrelsen väljs varje år. Avgående styrelseledamot kan omväljas, dock högst två gånger.

Ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga styrelseledamöterna skall utses på förslag från Johanniterorden.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre övriga ledamöter är närvarande.
 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.