Johanniterhjälpen i Sverige
Stadgar fastställda av årsmötet den 4 juni 2019


Ändamål
 
§ 1
Johanniterhjälpen har till ändamål att, varhelst behov finns, i tidsenliga former bedriva humanitär verksamhet i kristen anda, främst genom att bistå nödlidande och sjuka.
 
För verksamhetens bedrivande samlar Johanniterhjälpen in medel från allmänheten och från företag, organisationer och andra som vill stödja verksamheten. Johanniterhjälpens medlemmar kan bidra till verksamheten inte bara genom sina medlemsavgifter och penninggåvor utan även genom aktiv medverkan och personligt engagemang.
 
Verksamheten skall även kunna idkas mot ersättning men ej i vinstdrivande syfte.
 
Motto
 
§ 2
Johanniterhjälpen arbetar under mottot ”Medmänniskan i centrum”.
 
Medlemskap
 
§ 3
Johanniterhjälpen är en ideell förening. Varje enskild person – kvinna eller man, oberoende av etnisk tillhörighet och religion – som delar Johanniterhjälpens grundläggande värderingar och vill verka för de ändamål som framgår av §§ 1 och 2 i dessa stadgar, kan söka medlemskap i Johanniterhjälpen genom att erlägga fastställd årlig medlemsavgift. Även juridisk person kan ansöka om medlemskap och ska då erlägga en av årsstämman fastställd avgift för juridiska personer. På förslag av styrelsen kan årsmötet utse förtjänt person till hedersmedlem. Medlem kan genom att erlägga en särskild av stämman fastlagd avgift bli ständig medlem.
 
 
Organisation och beslutande organ m.m.
 
Säte
 

§ 4
Johanniterhjälpens säte är i Stockholm.
 
Årsmöte
 

§ 5
Årsmötet är Johanniterhjälpens högsta beslutande organ. Vid årsmötet utövar medlemmarna sin rösträtt direkt eller indirekt genom ombud, som kan representera fler än en medlem.
 
Ordinarie årsmöte sammankallas av styrelsen en gång per år på den tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före utgången av juni månad.
 
Styrelsen kan också, när som helst under året, på samma sätt kalla till extra årsmöte, när styrelsen så finner vara påkallat.
 
Skriftlig kallelse skall utsändas per e-post eller post senast tre veckor före mötet.
 
§ 6
Vid årsmöte väljs ordförande och vice ordförande att leda årsmötet. Protokoll förs vid årsmötet av sekreteraren i Johanniterhjälpens styrelse, eller, vid förfall för denne, av annan person som utses av årsmötet.
 
§ 7
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.     Val av ordförande, vice ordförande och vid behov sekreterare för årsmötet.
2.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare, vilka tillsammans med årsmötets ordförande skall justera protokollet.
3.     Upprättande av röstlängd.
4.     Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5.     Anmälan av övriga frågor
6.     Godkännande av dagordningen
7.     Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
8.     Framläggande av revisionsberättelse.
9.     Fastställande av årsredovisning.
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av årsavgift, avgift för ständig medlem samt årsavgift för medlem som är juridisk person, för nästkommande år.
12. Föredragning av budget för nästkommande verksamhetsår.
13. Fastställande av regionindelning att gälla nästkommande verksamhetsår.
14. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen, tre till fem ytterligare styrelseledamöter och två suppleanter enligt § 9 i stadgarna.
15. Val för tiden till nästa ordinarie årsmöte av två revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, och två revisorssuppleanter, varav minst en auktoriserad revisor.
16. Val för tiden till nästa ordinarie årsmöte av tre personer som skall utgöra valberedning enligt § 14 i stadgarna.
17. Motioner och andra frågor, som skriftligen har anmälts till styrelsen senast tio dagar före årsmötet.
18. Andra frågor som styrelsen förelägger årsmötet.
19. Övriga frågor.
 
Behandling av förslag till stadgeändring eller annat förslag av särskild betydelse måste för att kunna behandlas på årsmötet tydligt anges i kallelsen och beskrivas i medföljande beslutsunderlag.
 
Rösträtt utövas vid mötet av personligen närvarande medlemmar eller ombud.
 
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut i frågor om stadgeändring eller om Johanniterhjälpens upplösning gäller dock föreskrifterna i §§ 24 och 25.
 
§ 8
Vid extra årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 
1.     Val av ordförande, vice ordförande och vid behov sekreterare för det extra årsmötet.
2.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare, vilka tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.
3.     Upprättande av röstlängd.
4.     Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5.     Det eller de ärenden, som föranlett att det extra årsmötet inkallats, och som angivits i kallelsen till mötet.
 
Vid extra årsmöte gäller vad ovan sagts i § 7, de tre sista styckena.
 
Styrelsen
 
§ 9
Styrelsen, som enligt § 7 utses av årsmötet och ska bestå av 5 -7 ledamöter med 2 suppleanter. Årsstämman utser bland styrelsens medlemmar ordförande och vice ordförande och styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare, kommunikationsansvarig eller annan funktion som styrelsen bedömer lämplig.
 
Styrelsen väljs normalt för en period om tre år, på så sätt att en tredjedel av styrelsen väljs varje år. Avgående styrelseledamot kan omväljas, dock högst två gånger.
 
Ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga styrelseledamöterna skall utses på förslag från Johanniterorden.
 
§ 10
Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre övriga ledamöter är närvarande.
 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
 
§ 11
Vid styrelsemöte för sekreteraren protokoll, som justeras av ordföranden och en för varje styrelsemöte särskilt utsedd justeringsman.
 
§ 12
Johanniterhjälpens firma tecknas av styrelsen, av ordföranden ensam, eller av vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren två i förening. Styrelsen kan också bemyndiga en ledande befattningshavare inom Johanniterhjälpen att teckna firman.
 
§ 13
Styrelsen förbereder ärenden till årsmötet, avger verksamhetsberättelse och årsredovisning, upprättar budget (inklusive budgetanslag till regionerna), verkställer beslut som årsmötet fattat, förvaltar och förfogar över Johanniterhjälpens medel, utser ledande befattningshavare för verksamhetens bedrivande samt handhar i övrigt Johanniterhjälpens angelägenheter enligt dessa stadgar.
 
 
Valberedningen
§ 14
Valberedningen skall bestå av tre personer, varav nämnden inom sig utser en till sammankallande, och varav minst en utses på förslag av Johanniterorden. Valberedningen lämnar vid årsmötet förslag till val av ordförande, vice ordförande samt övriga ordinarie ledamöter i styrelsen och suppleanter., varvid valberedningen vid avgivandet av sitt förslag ska beakta att de föreslagna ledamöterna ska vara lämpliga att fullgöra de funktioner inom styrelsen som anges i § 9. Valberedningen har i sitt arbete att följa det som i § 7, punkt 13, sägs om att ett visst antal ledamöter skall utses på förslag av Johanniterorden. Valberedningen utses av årsmötet.
 
Revision
 
§ 15
Johanniterhjälpens förvaltning och räkenskaper skall granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
 
Regionalt arbete
 
§ 16
Huvuddelen av Johanniterhjälpens verksamhet skall vara regionalt förankrad. Medlem i Johanniterhjälpen tillhör den region inom vilken han eller hon är bosatt.
 
Medlem som är bosatt utomlands eller i område utan regional indelning förs till den region som medlemmen har starkast anknytning till. Om anknytning ej finns förs medlemmen till Stockholmsregionen.
 
§ 17
Varje region har att genom sina organ – regionmötet och den regionala styrgruppen – och genom aktiv medverkan av de enskilda medlemmarna i regionen främja, understödja och utveckla den hjälpverksamhet som Johanniterhjälpens styrelse beslutat om. Regionen kan också föreslå hjälpprojekt som underställs styrelsen för beslut.
 
§ 18
Varje regions styrgrupp ska bestå av tre ledamöter och skall utgöras av ordförande, skattmästare och sekreterare, vilka utses av styrelsen. De av styrelsen utsedda medlemmarna kan därutöver utse ytterligare medlemmar om de finner det ändamålsenligt.
 
§ 19
Varje regions styrgrupp är ansvarig för att bedriva den regionala verksamheten enligt §§ 1 och 2 samt enligt styrelsens anvisningar och verksamhetsplan. Varje regions styrgrupp är även ansvarig för att löpande rapportera utfall av verksamhet och budget gentemot styrelsen samt dess skattmästare.
 
§ 20
Årsmötet fastställer på Styrelsens förslag den regionindelning som skall gälla.
 
§ 21
När regional indelning föreligger samlas medlemmarna inom respektive region årligen till ordinarie regionmöte på den tid och plats som den regionala styrgruppen bestämmer. Kallelse till regionmöte skall ske senast tre veckor i förväg. Styrgruppen kan också, när verksamheten påkallar detta, en eller flera gånger per år, på motsvarande sätt kalla till extra regionmöte.
 
 
 
 
§ 22
Vid ordinarie regionmöte skall följande ärenden behandlas:
-         Diskussion om pågående hjälpprojekt och insamlingsverksamhet inom regionen.
-         Diskussion om och förslag rörande nya hjälpprojekt att underställa Johanniterordens styrelse för beslut.
-         Förslag eller fråga, som enskild medlem vill ta upp, och som han eller hon skriftligen anmält till den regionala styrgruppen minst tio dagar före mötet.
-         Övriga frågor som styrgruppen önskar behandla på regionmötet.
 
Utträde
 
§ 23
Medlem i Johanniterhjälpen kan på egen begäran utträda ur Johanniterhjälpen. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Medlem som inte i rätt tid betalar fastställd medlemsavgift kan uteslutas. Medlem som enligt styrelsens bedömning uppenbarligen inte delar Johanniterhjälpens värderingar eller inte vill verka för de ändamål som framgår av §§ 1 och 2 i dessa stadgar kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur Johanniterhjälpen.
 
Stadgeändringar
 
§ 24
För ändring av dessa stadgar erfordras samstämmiga beslut med minst två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna fattade av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte. För ändring av ändamålsbestämmelserna i §§ 1 och 2 krävs samstämmiga beslut med minst två tredjedels majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Reglerna om upplösning av Johanniterhjälpen kan inte ändras.
 
Upplösning
 
§ 25
Beslut om upplösning av Johanniterhjälpen skall fattas med minst två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
 
Har beslut om upplösning av Johanniterhjälpen fattats skall Johanniterhjälpens tillgångar snarast överlämnas till Johanniterorden.
 
 
* * * *